Ymgynghoriaeth Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb

Fel arbenigwr Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb ACaRh Cymru , mae gan Judith brofiad helaeth o ddarparu cyngor ac arweiniad arbenigol ar gyfer:

 • Lleoliadau cyn-ysgol
 • Uwch dimau rheoli ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig
 • Athrawon dosbarth a staff cymorth
 • Athrawon arweiniol ACaRh
 • Awdurdodau lleol
 • Consortia addysg
 • Gweithwyr iechyd proffesiynol ac asiantaethau cysylltiedig.

Mae arbenigedd Judith wedi galluogi ysgolion i sefydlu ACaRh ysgol gyfan sydd yn seiliedig ar gydraddoldeb cynhwysol, holistig, hawliau ac ecwiti rhywedd.

Mae Judith wedi cynhyrchu ddogfennau a chanllawiau amrywiol i gynorthwyo ysgolion wrth iddynt gynllunio, datblygu a chynhyrchu rhaglen addysgu ACaRh ysgol gyfan wedi ei arwain gan ddisgyblion.

Mae canllawiau a dogfennau cynllunio ar gyfer ysgolion yn cynnwys:

 • Ffeithlun defnyddiol 'Y Daith Tuag at Statws Gorfodol' sy'n disgrifio prosesau cynllunio ysgol gyfan.
 • Polisi 'ACaRh ' enghreifftiol ar gyfer ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig.
 • Offeryn archwilio ACaRh ar gyfer ysgolion i gael dealltwriaeth glir o'r ddarpariaeth bresennol ac adnabod y meysydd sydd angen datblygiadau i’r dyfodol.
 • Gweithgareddau ymgynghori â dysgwyr cynradd ac uwchradd i roi cyfleoedd i ddysgwyr leisio eu barn ar raglen addysgu a dysgu ACaRh ysgolion.
 • Cynlluniau gwaith ysgol gyfan cynradd ac uwchradd. Mae'r themâu o fewn y cynlluniau gwaith wedi'u mapio yn erbyn y disgrifiadau dysgu o fewn yr Meysydd Dysgu a Phrofiad, Cwricwlwm Cymru 2020. Seilir y deilliannau dysgu o fewn y cynlluniau gwaith ar Ganllawiau Technegol Rhyngwladol UNESCO 2018 ar Addysg Rhyw.
 • Cyflwyniad PowerPoint ar gyfer rhannu gwybodaeth â'r corff llywodraethu.
 • Cyflwyniad PowerPoint ar gyfer rhannu gwybodaeth â rhieni/gofalwyr.
 • Taflen rhannu gwybodaeth i rieni/gofalwyr.

Cynlluniau gwersi manwl ar:

 • Cyffwrdd priodol ac amhriodol
 • Teuluoedd amrywiol a gwerthfawrogi gwahaniaethau
 • Perthnasoedd iach a rhai nad yw’n iach
 • Hylendid personol
 • Prif organau'r corff gan gynnwys yr organau atgenhedlu
 • Sut i gadw'n iach yn ystod glasoed - atal ysmygu, atal alcohol, hybu hunan-barch
 • Glasoed
 • Mislif
 • Diffinio ac archwilio agweddau a rhagfarn LGBTQ +
 • Cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
 • Perthnasoedd iach yn seiliedig ar barch at y naill a’r llall a chydraddoldeb
 • Arfer niweidio diwyllianol (Anffurfio//Torri Organau Cenhedlu Menywod (FGM/C)
 • Cydsyniad rhywiol
 • Arddangos y defnydd o gondomau
 • Atal cenhedlu
 • Heintiau a drosglwyddir yn rhywiol

Adnoddau addysgol unigryw
Fel arbenigwr yn ACaRh mae gan Judith brofiad eang o ymchwilio a chreu adnoddau pwrpasol ar gyfer sectorau cynradd, uwchradd ac ysgolion arbennig.

Ymgynghoriad am ddim
Cynigir ymgynghoriad am ddim i drafod eich gofynion, mae croeso i chi gysylltu â Judith drwy e-bost.

Efallai y byddwch am gomisiynu rhaglen hyfforddi bwrpasol wedi'i theilwra i weddu i'ch anghenion dysgu. Gall yr opsiwn hwn ganiatáu hyblygrwydd a chaiff ei ystyried yn ffordd gost-effeithiol o wneud y gorau o’r dysgu. Mae croeso i chi gysylltu â Judith i drafod eich gofynion drwy e-bost.