Cwestiynau Amrywiol

 

Defnyddiwyd grwpiau ffocws o athrawon a myfyrwyr yn ystod y cyfnod datblygu. Roedd athrawon am i'r cymeriadau edrych fel cymeriadau cartŵn yn hytrach nag edrych fel plant go iawn. Roeddent yn credu y byddai hyn yn ei gwneud yn haws iddynt drafod materion yn ymwneud â diogelu a'r glasoed drwy gyfeirio at gymeriad cartŵn.

Mae tystiolaeth yn nodi y dylid addysgu Addysg Rhyw a Pherthnasoedd mewn modd rhyngweithiol, gan ddefnyddio strategaethau a thechnoleg addysgu amrywiol er mwyn gwella profiadau dysgu a sgiliau cyfathrebu myfyrwyr (WHO 2010).

Mae pob mat yn 110 cm x 900 cm

Caiff yr adnoddau eu hanfon drwy'r parsel post neu gariwr.

Un nodwedd ddefnyddiol yw'r bag adnoddau Teach Health 4 Kids i ddal yr holl adnoddau efo’i gilydd, yn barod am y tro nesaf!

Mae cyflwyno Addysg Rhyw a Pherthnasoedd o fewn cyd-destun diwylliannol yn agwedd bwysig ar alluogi plant a phobl ifanc i uniaethu â'u hunaniaeth a'u gwerthoedd diwylliannol eu hunain (WHO, 2002).
Mae'r dystiolaeth yn nodi y dylai cymunedau ysgol ystyried amrywiaeth ddiwylliannol ac ethnig ei phoblogaeth a gwneud darpariaethau priodol ar gyfer cynhwysiant ar gyfer cefndir amrywiol y myfyrwyr yn y 21ain ganrif yn y DU.
Mae'r adnoddau hyn wedi'u datblygu i ddarparu ar gyfer poblogaeth sy’n gynyddol amrywiol yn yr ysgolion. Byddan nhw'n galluogi myfyrwyr i uniaethu â'r cymeriadau o fewn yr adnodd. Bydd hyn hefyd yn helpu i gyfrannu tuag at Gynlluniau Cydraddoldeb ysgolion gan y byddant yn berthnasol i gefndir ethnig a diwylliannol myfyrwyr.

Argymhellir eich bod yn dewis yr ethnigrwydd sy'n cyd-fynd orau ag amrywiaeth ethnig y myfyrwyr sy’n mynychu eich ysgol.

Asiaidd, Affricanaidd, Caucasaidd ac Hispanig.

Mae grwpiau ethnig y cymeriadau o fewn yr adnoddau yn gynrychioliad o'r brif grwpiau dynol ledled y byd:-

  • Mae'r matiau Asiaidd yn cynrychioli gwledydd o fewn cyfandir Asia
  • Mae'r matiau Affricanaidd yn cynrychioli gwledydd o fewn cyfandir Affrica
  • Mae'r matiau caucasaidd yn cynrychioli gwledydd o fewn Ewrop
  • Mae'r matiau Hispanig yn cynrychioli America Ladin, Sbaeneg, Americaniaid Hispanig.

Ydynt, mae ethnigrwydd eraill ar gael ar gyfer archebion lluosog.

Mae'r cardiau rhyngweithiol sydd â thestun sy’n cael eu defnyddio gan fyfyrwyr ar gael mewn amryw o ieithoedd eraill ar gyfer archebion lluosog:
Pwyleg, Rwsieg, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg ac Almaeneg

Mae'r cynlluniau gwersi wedi cael eu creu i gynnwys sgiliau llythrennedd, llythrennedd emosiynol a sgiliau rhifedd.
Mae tystiolaeth yn awgrymu y dylai myfyrwyr gymryd rhan weithredol yn eu profiadau dysgu. Dylent gymryd rhan weithredol mewn trafodaethau a chymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn trafod agweddau, gwerthoedd a chredoau pobl eraill. Ystyrir mai amser cylch yw'r strategaeth addysgu fwyaf addas ar gyfer archwilio a thrafod pynciau amrywiol o fewn dull agored a strwythuredig.
Mae'r amser cylch a ddilynir yn y modd cywir yn darparu fformat diogel, cynhwysol a rhyngweithiol ar gyfer trafodaeth. Mae'n galluogi pob plentyn i fod yn rhan o'r trafodaethau. Mae hefyd yn darparu technegau ar gyfer archwilio materion sensitif yn ddiogel.
Mae amser cylch yn datblygu sgiliau gwrando, siarad, canolbwyntio, meddwl ac arsylwi. Mae'n hyrwyddo sgiliau cyfathrebu llafar ac mae'n hyrwyddo sgiliau cymdeithasol mewn ffordd ryngweithiol hwyliog.

Anaml iawn y bydd plentyn yn datgelu camdriniaeth yn agored o fewn amser cylch. Os yw amser cylch yn cael ei gynnal yn effeithiol ac yn cael ei reoli, dylai'r athro fod yn wyliadwrus o unrhyw ddatgeliadau. Fodd bynnag, os yw plentyn yn dweud unrhyw beth a allai arwain at ddatgeliad dylai'r athro/aelod o staff atal y plentyn rhag parhau i ddatgelu a dweud y bydd yn trafod hyn ar ôl y wers ar sail un i un. Mae'n bwysig bod y plentyn yn cael cyfle i barhau â'r hyn yr oedd ef/hi yn mynd i'w ddatgelu. Dylai'r aelod o staff ddilyn gweithdrefnau diogelu'r ysgol bob amser.
Os caiff datgeliadau eu gwneud dylid ystyried hyn yn ganlyniad cadarnhaol i'r wers gan y bydd prosesau diogelu yn cael eu rhoi ar waith i amddiffyn y plentyn.

Mae plant bob amser yn chwilfrydig ynglŷn â'u cyrff a rhai pobl eraill a sut maent yn gweithio. Mae gan blant 5 oed gysyniad sylfaenol o emosiynau, perthnasoedd a gwahaniaethau rhwng y rhywiau (Goldman 2008). Mae unigolion yn defnyddio ystod eang o derminoleg rywiol i ddisgrifio rhannau o'r corff sy'n amrywio o slang, termau teulu, termau llafar, geiriau o chwysu, pwnau a thermau clinigol. Mae'r derminoleg a ddefnyddir yn yr amgylchedd cartref yn aml yn wahanol i'r un a ddefnyddir mewn ysgolion (Goldman 2008). Ceir hefyd amrywiadau yn ymwneud â phreifatrwydd y corff a chyffwrdd priodol ac amhriodol o fewn diwylliannau gwahanol. Dylai Addysg Rhyw a Pherthnasoedd felly hwyluso trafodaethau sy'n ymwneud â'r materion hyn er mwyn sicrhau bod ysgolion yn amgylchedd diogel lle gall myfyrwyr fynegi eu hunain heb ragfarn na chywilydd a lle nad oes arnynt ofn unrhyw oblygiadau negyddol. (Kirby a Laris, 2009).

Mae tystiolaeth yn dangos bod rhai rhieni yn amharod i drafod materion rhywiol gyda'u plant oherwydd eu bod yn teimlo’n chwithig ac oherwydd pryder a chredoau diwylliannol a bod gan rai rhieni safbwyntiau a phryderon cryf ynghylch Addysg Rhyw a Pherthnasoedd yn yr ysgol. Fodd bynnag, mae'r pryderon hyn yn aml yn seiliedig ar gamargraffiadau o Addysg Rhyw a Pherthnasoedd (WHO 2010). Datgelodd arolwg diweddar gan rieni a gynhaliwyd gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (2013) y dylai Addysg Rhyw a Pherthnasoedd gael ei wneud yn orfodol. Roedd rhieni yn yr arolwg yn credu y dylai Addysg Rhyw a Pherthnasoedd gynnwys addysg am faterion yn ymwneud â phornograffi, disgwyliadau rhywiol afrealistig, archwilio safbwyntiau gwyrdroëdig yn ymwneud â pherthnasoedd yn ogystal â thrafodaeth ar faterion anodd y gallai plant a phobl ifanc ddod ar eu traws. Yn yr arolwg, mynegodd y rhieni eu parodrwydd i chwarae rôl weithredol yn addysgu eu plant am ryw a pherthnasoedd.